حریم خصوصی - Privacy & Policy

حقوق شما

شما حق دارید که:

  • از ما درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی خود بکنید.
  • از ما درخواست اصلاح یا حذف اطلاعات شخصی خود بکنید.
  • از ما درخواست محدود کردن پردازش اطلاعات شخصی خود بکنید.
  • از ما درخواست انتقال اطلاعات شخصی خود به یک سازمان دیگر بکنید.

تغییرات در سیاست حریم خصوصی

ما ممکن است سیاست حریم خصوصی خود را با تغییرات و به روزرسانی‌ها بهبود دهیم. تغییرات جدید در این صفحه منعکس خواهند شد و تاریخ به روزرسانی نیز در این صفحه مشخص می‌شود.

© تمام حقوق برای وب سایت امین فردین محفوظ میباشد.